Agron Y.Gashi

Agron Y.Gashi

Agron Y. Gashi u lind në Papiq të Deçanit më 1977, ku ndoqi shkollimin fillor dhe te mesëm. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Filologjisë, Dega e Letërsisë Shqipe në Universitetin e Prishtinës, ku mori titullin magjistër i shkencave filologjike me temën “Autobiografia në letërsinë shqipe”. Njëkohësisht ka përfunduar studimet në Fakultetin Filozofik, Dega e Shkencave Politike dhe e Administratës Publike. Ndërsa, në Universitetin e Tiranës mori gradën Doktor i Shkencave për studime letrare. Është ligjërues bashkëpunëtor në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ishte kryeredaktor i revistës letrare “Jeta e re” (2013-2018). Punon si mësimdhënës në Shkollën Jopublike “Mileniumi i Tretë”. Një kohë ka drejtuar revistën për art, kulturë dhe letërsi “ProCult” (2007). Shkrime e tij studimore dhe artistike janë përkthyer edhe në gjuhë të huaj. Romani i tij “Talianka” konsiderohet si romani i parë i Kosovës i përkthyer në gjuhën italiane.

Veprimtaria e tij studimore dhe artistike përmblidhet në këta libra: “Autopoetika – Modelet narrative autobiografike” (2009), “Mizanteksti – Poetika”, studim (2012), “Talianka- Intermexo nga jeta e një heroi”, roman (2012), “Rrëfimet e maestros”- Dialog me avangardistin e viteve ’70-të – Musa Ramadanin (2014), “Talianka- Intermezzo sulla vita di un eroe”, Enseble, Romë, 2016, “Proza autobiografike- Poetika dhe modele”, studim (2017).

***

Agron Y. Gashi was born in Papiq of Deçan in 1977, where he attended primary and secondary school. He finished his studies at the Faculty of Philology, branch of Albanian Literature at the University of Prishtina, where he received the title of Master of Philological Sciences with the topic “Autobiography in Albanian literature”.Simultaneously he completed his studies at the Faculty of Philosophy, branch of Political Science and Public Administration. While at the University of Tirana he received the degree of Doctor of Science for literary studies. He is an associate lecturer at the Faculty of Philology at the University of Prishtina. He was and editor in chief of the literary magazine “Jeta e re “(2013- 2018). Works as a teacher at the non-public school “Third Millennium”. For some time he directed an art, culture and literature magazine named “ProCult” (2007). His scholarly and artistic writings have also been translated into foreign languages. His novel “Talianka” is considered the first novel in Kosovo to be translated into Italian. 

His research and artistic activity is summarized in these books: “Autopoetika”- autobiographical narrative models (study, 2009), “Mizanteksti”- poetics, systems, authors, works (study, 2012),”Talianka”- intermezzo from the life of a hero (novel, 2012),”Rrëfimet e maestros”- dialogue with the avant-garde of the `70s- Musa Ramadani (2014),”Talianka” –  intermezzo on the life of a hero, ensemble, Rome, 2016, “Proza autobiografike”-  poetics and models (study, 2017).