Ag Apolloni

Ag Apolloni

Ag Apolloni (1982) is an Albanian author and professor of literature at the University of Prishtina. His books in different genres have been awarded and published many times. Also, his books and articles has been translated in many languages: English, German, Dutch, Italian, Czech, Bulgarian, Greek, Macedonian, Serbian etc. He is an editor-in-chief of cultural journal Symbol.

WORKS:

 • Zomb
 • The Story of an Eyes Collector, and other plays
 • The Postmodern Parable
 • The Paradigm of Proteus
 • The Howl of the Wolf
 • Zazen
 • The Suitcase of Konitza
 • Hamlet according to Horatio
 • Skanderbeg: The Manuscript of Marlow
 • My Middle Age(s)
 • The Sandals of Seneca
 • Glimmer of Hope, Glimmer of Flame
 • Commentum
 • The Rhetoric of Silence

Ag Apolloni (1982) është shkrimtar dhe profesor i letërsisë në Universitetin e Prishtinës. Librat e tij të zhanreve të ndryshme janë shpërblyer dhe botuar disa herë. Librat dhe artikujt e tij janë përkthyer në disa gjuhë si: anglisht, gjermanisht, holandisht, italisht, cekisht, bullgarisht, greqisht, maqedonisht, serbisht etj. Gjithashtu, ai është kryeredaktor i revistës kulturore Symbol.

Veprat:

 • Zomb
 • Historia e një koleksionisti të syve, dhe drama të tjera
 • Parabola postmoderne
 • Paradigma e Proteut
 • Ulurima e ujkut
 • Zazen
 • Koferi i Konicës
 • Hamleti simbas Horacit
 • Skenderbeu: manuskripti i Marlout
 • Mesjeta ime
 • Sandalet e Senekës
 • Një fije shprese, një fije shkrepëse
 • Commentum

Retorika e heshtjes