Dije Demiri Frangu

Dije Demiri Frangu

Dije Demiri Frangu, është profesoreshë në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në Prishtinë, Dega Letërsi Shqipe. Ka të botuara 3 libra me poezi për të rritur dhe për fëmijë, si edhe librin me studime për letërsinë për fëmijë : Letërsia për fëmijë (gjeneza, fenomene, autorë). Ka marrë pjesë në seminare dhe konferenca të ndryshme me punime mbi
letërsinë. Është pjesëmarrëse në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare për të Huajt, me punime tematike të cilat janë të botuara në revistën e Seminarit. Ka qenë Sekretare e Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, dy mandate. Anëtare e jurive të ndryshme dhe anëtare e Këshillit të Librit në MKRS të Kosovës.

Ka të redaktuar libra dhe ka shkruar parathënie.
Ka promovuar letërsinë nëpër shumë takime.
Është e cituar në disa libra studimor të letërsisë nga autorë të ndryshëm.
Njeh gjuhën angleze dhe atë serbokroate, në nivel të kënaqshëm.
Ka punuar si redaktore në revistën “Rozafa” për një periudhë 4 vjeçare. (2000-2004)
Ka udhëhequr shoqatën e grave “Rozafa” për dy mandate ((8 vite).
Ka punuar në shoqatën Switzerland-Kosova për 4 vite me rradhë.
Është e përzgjedhur me poezi në këto antologji:
“Kafshimi i mollës”, Sfinga, Prishtinë, 1996
“Take të larta” A. Podrimja, Sfinga, Prishtinë, 2000
“Poezia moderne shqipe” ( në gjuhën gjërmane), F. Laholli, Shtutgart, 2003
“ Xhaketa e kuqe”, Odhise Grillo, Tiranë, 2003.
Antologjia kroate “U mreži stih “ (Kosovo), 2008 etj.

Libri për fëmijë, Kur bie shi mbi det, i është përkthyer në suedisht me titullin När det regnaröver havet, 2003

***

Dije Demiri Frangu, is a professor at the Faculty of Philology of University of Prishtina Hasan Prishtina in Prishtina, Department of Albanian Literature.
She has published 13 books of poetry for adults and children , as well as the book with studies
on children literature: Childrens literature (genesis, phenomena, authors).
She has participated in various seminars and conferences with works on literature. She is a
participant in the Seminar on Albanian Culture and Language for Foreigners with thematic works which are published in the Journal of the Seminar. She has been the Secretary of the International Seminar on Albanian Language, Literature and
Culture, for two terms. She was also a member of various juries and member of the Book Council in the Ministry of Culture of Kosovo.

She has edited several books and written introductions.
She has promoted literature through many meetings.
Her name is cited in several literary study books by various authors.
She is fluent in English and Serbo-Croatian language.
She worked as an editor in the magazine “Rozafa” for a period of 4 years. (2000-2004)
She has led the women’s association “Rozafa” for two terms ((8 years).
She has worked in the association Switzerland-Kosovo for 4 years in a row.
She was selected with her poetry for these anthologies:
“Apple bite”, Sphinx, Prishtina, 1996
“High Heels” A. Podrimja, Sphinx, Prishtina, 2000
“Albanian Modern Poetry” (in German), F. Laholli, Shtutgart, 2003
“Red Jacket”, Odhise Grillo, Tirana, 2003.
Croatian Anthology “U mreži stih“ (Kosovo) , 2008 etc.

The childrens book When it rains on the sea was translated into Swedish language, “När det regnar havever havet”, 2003