Osman Gashi

Osman Gashi

Ka lindur në fshatin Mramor të Prishtinës më 07. 03. 1962. Është Profesor i Letërsisë botërore, i Letërsisë komparative dhe i Mitologjisë në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë (Departamenti i Letërsisë Shqipe).
Është po kështu Kryetar i Këshillit Drejtues të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
Librat dhe artikujt e tij shkencorë përfshijnë një spektër të gjerë studimesh për letërsinë shqipe dhe p]r letërsinë botërore, trajtesa nga fusha e Letërsisë komparative dhe Intertekstualiteti si dhe analiza mbi mitet dhe mitologjinë.

Ka botuar këto vëllime studimesh: Studime interliterare, 2001, Miti dhe romantizmi
evropian, 2005, Kufijtë e letërsisë, 2008, Letërsia dhe miti (zgjedhje studimesh), 2014 dhe
Peshorja e Parkave, 2019.
Po kështu ka botuar edhe vëllimet me poezi: Përtej harresës, 1999, Lumenjtë qiellorë,
2004 dhe Torzo e gjallë, 2007 (zgjedhje).

Merret aktivisht edhe me përkthime në fushë të letërsisë dhe të studimeve letrare.
Ka përkthyer studimet e autor]ve: Julia Kristeva: Dielli i zi, Roland Bart: Jeta e Sadit, Letrat e
një murgeshe portugeze (Mariana Alkaforado), Mirosllav Beker: Letërsia komparative: Historia dhe
përshkrimi, Viktor Zhmegaç: Tipat e intertekstualitetit dhe fonksioni i tyre, Pavao Pavliçiq:
Intertekstualiteti dhe intermedialiteti (vështrim tipologjik), Clod Pichois dhe Andre Rousseau:
Historia e ideve dhe Historia e përgjithshme e letërsisë, Rene Wellek: Kriza e letërsisë komparative etj.

Jeton në Prishtinë.

***

He was born in the village of Mramor in Prishtina on March 7, 1962. He is a Professor of World Literature, Comparative Literature and Mythology at the University of Prishtina, Faculty of Philology (Department of Albanian Literature).
He is also the Chairman of the Steering Council of the National Library of Kosovo.

His books and scientific articles include a wide range of studies on Albanian literature and world literature, treatises in the field of Comparative Literature and Intertextuality as well as analysis on myths and mythology.
He has published the following volumes of studies: Interliterary Studies, 2001, European Myth and Romanticism, 2005, Boundaries of Literature, 2008, Literature and Myth (choice of studies), 2014 and The Scales of Parcae, 2019.

He has also published volumes of poetry: Beyond Oblivion, 1999, Celestial Rivers, 2004 and The Living Torzo, 2007 (selection).
He is also actively involved in translations in the field of literature and literary studies. Translated by Julia Kristeva: The Black Sun, Roland Bart: Sad's Life, Letters of a Portuguese Nun (Mariana Alkaforado), Miroslav Becker: Comparative Literature: History and
Description, Viktor Zhmegaç: Types of Intertextuality and Function of them, Pavao Pavlicic: Intertextuality and intermediality (typological view), Clod Pichois and Andre Rousseau: The History of Ideas and the General History of Literature, Rene Wellek: The Crisis of
Comparative Literature, etc.

Lives in Prishtina.