Engjëll I. Berisha

RRËFIMI

Në tempullin e lutjes falen mëkatet
në gjunjë e bëja lutjen e pendesën për dashurinë
e lakminë
për rrugët që kryqëzoheshin në horizonte
të ftohta
për fajin që më zë pa pikë faji
të gozhduara mbesin vetëm mëkatet e lakmisë

rrëfehesha për të bëmat para ikonës
e varur në mur me fytyrë kah qielli
tundohej pikëllueshëm ikona e vetmia ime
në tempullin plot mendime të grisura
nuk dija cili është mëkati më i vogël
dhe e vërteta më e madhe përtej
epsheve e paqes
përtej dëshirave egoiste
përtej dritës dhe errësirës

zëri i uratës përtej grillave
ma ktheu butësisht sikur fliste ikona
Natyra mëkatare lufton kundër shpirtit
e shpirti mbrohet kundër natyrës së mëkatshme”.

                                                       (Nga filozofia).

Natyra e mëkatshme e zogu i harlisur
shkojnë kah të duan
të gjithë luftojmë kundër njëri tjetrit
as natyrën nuk e lëmë të paprekshme.

TOKA E ETUR

Dhe Zoti tha: “Toka e thatë le të duket”
një thesar u pa në dritën e saj
në valën e shpirtrave edhe një qeshje
e Krijuesit
më të bukurën ditë doli njeriu
e etur kjo bimë
iu dogj gjuha e i mori flakë mendja
e piu ujin e kopshtit
e ranë në dilemë me tokën
çka të bëjnë me thesaret
që shihen në dritën e Zotit!

Toka tha: “Jam dita e parë e krijimit”
pas meje vijnë drita, gjallesat, bimët
fara e jote dhe guri i oniksit.

Njeriu i tha Tokës: “Jam qeshja e Krijuesit
shëmbëlltyrë e fara e mirë
thesaret i mbaj unë
të fshehura te ti.

Toka dhe njeriu me dilemën
për thesaret
u dogjën nga etja.

PO IKIN VITET

Thashë. Na iku dhe një vit jetë
e mbaj mend vetëm ngjyrën e kohës
e dashurinë e blertë kur ia vodha natyrës
i pashë edhe puthjet e atyre
që e mbanin flakën ndezur e nuk digjeshin
e ndalnin kohën me të gjitha stinët
vetëm për epshin e tyre

të përsëritshme i bëjmë të gjitha
as etjen nuk ia shuajmë dot fjalës
as mëkatin nuk e trilluam ne
as ritualin nuk e bëjmë vetë
rituali është kortezh i gjatë porosi e shpirtit
e bën tradita.

E thanë. Lëri vitet, ato ikin si në ëndrra
shqisat e natyrës, puthjet e fshehta bulevardeve
janë si parmakët kur e mbyllë heshtjen
janë si vrapi pas shpresës
e ne shpresonim e nuk pushonim së qeshuri
sikur po e çonim jetën në planetin Mars
cyteshim si në refren në korin e kafshimeve
koha ikën me diversitetin e saj
që nuk e di kush e jetoi.

Thashë. Shpejt po ikin vitet
çka lamë prapa!? Sikur pas gjumit të  rëndë
zgjohemi me ditën e re e me kujtesën e djeshme
vetëm sytë na mbesin prapa
kur i shikoi vitet dhe diellin
e shohë se paskam jetuar më tej se dymijë vjet.

Thonë. E shkuara është veç e fjalëve. Harroje.
Çdo ditë ka një pagëzim të ri
rri i zgjuar pra, mos flij, – mos mallko së koti
as kohën as mua
gozhdo vitet siç na thërrmon toka për damarët e saj
të kaluarën t’ia lëmë pikëllimit të vjeshtës.

U thashë. Harresa është falas.
Shumëçka mosmirënjohëse në këtë vorbull
kur e shlyejmë të kaluarën na kërcënon vetmia.

Thonë. Koha ka dhimbjet e veta
kohën që s’mund ta kthesh më
e godet pamëshira. Pse thonë kush e do paqen
le ta bëjë luftën. E thanë idealistët.

Çka thanë për shpresën?
Çdo lindje e diellit është një ditë me shpresë
bukë e shpresë sa të duash.

Dikush tha. Sa herë ikin vitet
përmallohemi për dashurinë
dashuria është jeta vetë.

***

STORY

in the temple of prayer sins are forgiven
on my knees I prayed and repented for loveof greed
for the roads that intersected the horizons
cold
for the guilt that befalls me without guilt point
only the sins of greed remain nailed down

I confessed to the deeds in front of the icon
hanging on the wall facing the sky
the icon and my loneliness was sadly tempted
in the temple full of torn thoughts
I did not know what the smallest sin was
and the greatest truth beyond
lusts of peace
beyond selfish desires
beyond light and darkness

the sound of the bridge beyond the grilles
it turned to me gently as if the icon were speaking

“Sinful nature fights against the soul
and the soul is protected against the sinful nature.

                                                        (From philosophy).

The sinful nature and the lush bird
go where they want
we all fight against each other
nor the nature we do not leave untouchable.

THIRSTY LAND

And God said, “the dry land let to appear.”
a treasure was seen in its light
in the wave of souls even a laugh
of the Creator (God)
the most beautiful day human came out
thirsty this plant
its tongue burned and its mind burned
it drank the water of the garden
they fell into a dilemma with the land
what to do with treasures
that seems in the light of God!

The earth said, “I am the first day of creation.”
after me come lights, living things, plants
your seed and the onyx stone.

Human said to the Earth: “I am the laughing of the Creator
parable of the good seed
The treasures I keep
hidden in you.

Earth and human with dilemma
for treasures
were burned from thirst.

YEARS ARE GOING (LEAVING)

I said. We lost a year of life
I only remember the colours of time
and green love when I stole it from nature
I even saw their kisses
Those who kept the flame burning and not burning
they stopped time with all seasons
only for their lust

repetitive we do it all
nor we quench the thirst of word
nor we didn’t invent sin
nor the ritual we didn’t do ourselves
the ritual is the long custom cortege of the soul
makes tradition.

They said it. Leave the years, they run away like in dreams
the senses of nature, the secret kisses of the boulevards
are like handrails when you close the silence
are like running after hope
and we hoped and did not stop laughing
as if we were leading life on the planet Mars
we cited as in the refrain in the bite chorus
time flies with its diversity
that do not know who lives it.

I said. The years are passing fast
what we leave behind!? As if after heavy sleep
we wake up with the new day and with the memory of yesterday
only our eyes are left behind
when I look the years and the sun
I sees that I have lived beyond two thousand years.

They say. Time has its pains
time you can no longer turn
strikes it mercilessly. Why they say who loves peace
let him make war. The idealists said so.
What they said about hope?
Every sunrise is a day of hope
bread and hope as much as you want.

Someone said. How many times the years go by
we long for love
love is life itself.

Aktivitetet e fundit

Aktivitete të tjera